Przechowywanie dokumentów budowlanych

Budowa domu, bloku czy innego obiektu budowlanego wymaga spełnienia wielu formalności, generując przy tym sporą ilość dokumentów. Podczas każdego etapu budowy gromadzonych jest wiele opisów i protokołów, które po jej zakończeniu stanowią dokumentację obiektu. Jakie są zasady przechowywania dokumentów budowlanych? O czym należy pamiętać?

Co zawiera dokumentacja budowlana?

Przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej związane jest z podstawową dokumentacją budowlaną, która złożona jest z kilku części: projektu budowlanego, dziennika budowy, pozwoleń oraz protokołów. Ogół dokumentacji budowlanej można podzielić na dwie kategorie: dokumentacja techniczna i dokumentacja prawna. Do pierwszej z nich zalicza się dokumenty zwierające niezbędne dane techniczne, które umożliwiają budowę obiektu. Są to opisy techniczne, wyliczenia statystyczne i wytrzymałościowe oraz opisy konstrukcji. Dokumentacja prawna to między innymi akty stwierdzające lokalizację oraz prawo do terenu, na którym budowany jest obiekt.

Obowiązek przechowywania dokumentów

Artykuł 63 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego. Obowiązek z tym związany trwa przez cały okres istnienia budynku.

Dziennik budowy – przechowywany na miejscu

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów poddawanych kontroli podczas inspekcji na budowie. W związku z tym musi on być przechowywany na terenie budowy i zabezpieczony przed uszkodzeniem, kradzieżą czy zniszczeniem. Dziennik budowy sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kopię dokumentu dołącza się do dokumentacji powykonawczej, natomiast oryginał dziennika jest przechowywany przez użytkownika obiektu, czyli administratora. Dodatkowy zbiór dokumentów, który dołączany jest do dziennika budowy to książka obiektu budowlanego. Tworzy ona dokumentację z eksploatacji oraz zdarzeń, które zaszły podczas użytkowania budynku. Jej założenie powinno rozpocząć się w momencie oddania obiektu do użytkowania. Z tego obowiązku zwolniona jest jednak budowa domów jednorodzinnych, zabudowy zagrodowej czy letniskowej.

Czytaj również  Jak zadbać o zdrowie w pracy?

Przechowywanie dokumentów budowlanych

Wybudowanie obiektu związane jest z przekazaniem przez inwestora odpowiedniego zbioru dokumentów właścicielowi. Wśród nich znajduje się dokumentacja budowy oraz dokumentacja powykonawcza. Obowiązuje to również dokumentacje dotyczącą instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń związanych z obiektem. Przechowywanie dokumentów dotyczy także opracowań projektowych oraz dokumentów technicznych robót budowlanych, które wykonywane są w obiekcie w trakcie jego użytkowania.

Sankcja za niespełnienie obowiązku

W przypadku, gdy obowiązek przechowywania dokumentów zostanie naruszony, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć na właściciela karę grzywny do wysokości 5 tysięcy złotych. Dodatkowo kierownik budowy może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową za naruszenie podstawowych obowiązków, które polegają na sprawowaniu pieczy nad dokumentacją budowy.